ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 3,514,790 2,713,768
77.21
2,543,503
93.73
กรมดำเนินการเอง 114,790 103,269
89.96
90,031
87.18
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 3,400,000 2,610,499
76.78
2,453,472
93.98
1. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,500 1,846
73.84
1,806
97.83
2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1,000 970
97.00
852
87.84
3. โครงการยกระดับผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 1,000 1,091
109.10
930
85.24
3.2 อุตสากรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2,000 1,511
75.55
1,257
83.19
3.3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 1,000 853
85.30
749
87.81
3.4 อุตสาหกรรมดิจิทัล 1,200 1,076
89.67
906
84.20
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,900 3,808
77.71
3,502
91.96
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 100
40.00
100
100.00
5.2 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,000 1,497
74.85
1,444
96.46
5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 500 553
110.60
553
100.00
6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 6.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 800 619
77.38
572
92.41
7. .โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 7.1 ฝึกอบรม EEC Model short conese (type B) 2,800 2,090
74.64
2,002
95.79
7.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 200 140
70.00
136
97.14
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,400,000 2,610,499
76.78
2,453,472
93.98
9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.1 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม 200 170
85.00
169
99.41
9.2 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,125 1,001
88.98
935
93.41
9.3 กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน 875 571
65.26
551
96.50
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย 10.1 ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 17,000 18,645
109.68
17,412
93.39
11. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 11.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 8,000 7,518
93.98
7,005
93.18
12.โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 12.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,000 2,690
89.67
2,149
79.89
12.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 10,000 15,085
150.85
9,048
59.98
13. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 13.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 440 489
111.14
484
98.98
13.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,580 1,810
114.56
1,761
97.29
13.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 380 242
63.68
242
100.00
13.4 แรงงานนอกระบบ 4,980 4,468
89.72
4,287
95.95
13.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,040 1,236
118.85
1,185
95.87
13.6 ผู้สูงอายุ 2,580 1,964
76.12
1,960
99.80
14. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 14.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 1,351
88.88
35
2.59
15. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 15.1 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3,000 2,006
66.87
1,953
97.36
16.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 16.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 600 545
90.83
506
92.84
16.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 723
120.50
418
57.81
16.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 0
0.00
0
0.00
17. โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 17.1 พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 31,600 21,130
66.87
20,086
95.06
18. โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 18.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,080 5,471
89.98
5,036
92.05
19. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 19.1 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 5,000 6,414
128.28
6,329
98.67
จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 น.
ลำดับที่
สาขา
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
21,445
30,488
14,249
16,223
14,722
30,290
62,309
11,651
201,377
ดำเนินการโดยกรม
16,484
26,639
12,930
12,827
12,522
26,369
54,861
11,556
174,188
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
4,961
3,849
1,319
3,396
2,200
3,921
7,448
95
27,189
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
957
1,948
3,504
3,579
0
0
0
0
9,988
ดำเนินการโดยกรม
793
1,842
3,473
3,579
0
0
0
0
9,687
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
164
106
31
0
0
0
0
0
301
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
124
312
614
448
0
0
0
0
1,498
ดำเนินการโดยกรม
124
311
614
448
0
0
0
0
1,497
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
ช่างเชื่อมทิก
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ดำเนินการโดยกรม
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
0
36
195
125
0
0
0
0
356
ดำเนินการโดยกรม
0
36
195
125
0
0
0
0
356
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
22,537
32,836
18,683
20,417
14,722
30,290
62,309
11,651
213,445
ดำเนินการโดยกรม
17,412
28,880
17,333
17,021
12,522
26,369
54,861
11,556
185,954
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
5,125
3,956
1,350
3,396
2,200
3,921
7,448
95
27,491

จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 น.
ลำดับที่ สาขา 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 21,399 30,483 14,248 16,223 14,721 8,467 0 0 105,541 95,781
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 953 1,948 3,504 3,579 0 0 0 0 9,984 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 124 312 614 448 0 0 0 0 1,498 0
4 ช่างเชื่อมทิก 11 52 121 42 0 0 0 0 226 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 36 195 125 0 0 0 0 356 0
รวม 22,487 32,831 18,682 20,417 14,721 8,467 0 0 117,605 95,781
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|ปี 2566|