ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 3,514,690 1,518,467
43.20
1,449,014
95.43
กรมดำเนินการเอง 114,690 48,046
41.89
37,540
78.13
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 3,400,000 1,470,421
43.25
1,411,474
95.99
1. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,500 1,506
60.24
1,386
92.03
2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1,000 557
55.70
486
87.25
3. โครงการยกระดับผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 1,000 309
30.90
196
63.43
3.2 อุตสากรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2,000 770
38.50
556
72.21
3.3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 1,000 307
30.70
261
85.02
3.4 อุตสาหกรรมดิจิทัล 1,200 214
17.83
103
48.13
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,900 1,922
39.22
1,771
92.14
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 50
20.00
50
100.00
5.2 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,000 780
39.00
699
89.62
5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 500 169
33.80
151
89.35
6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 6.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 800 327
40.88
294
89.91
7. .โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 7.1 ฝึกอบรม EEC Model short conese (type B) 2,800 567
20.25
482
85.01
7.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 200 25
12.50
25
100.00
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,400,000 1,470,421
43.25
1,411,474
95.99
9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.1 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม 200 88
44.00
87
98.86
9.2 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000 585
58.50
543
92.82
9.3 กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน 1,000 83
8.30
63
75.90
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย 10.1 ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 17,000 10,766
63.33
8,953
83.16
11. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 11.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 8,000 4,104
51.30
3,592
87.52
12.โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 12.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,000 1,390
46.33
1,066
76.69
12.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 10,000 9,495
94.95
4,300
45.29
13. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 13.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 420 85
20.24
85
100.00
13.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,580 809
51.20
783
96.79
13.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 400 40
10.00
40
100.00
13.4 แรงงานนอกระบบ 5,000 2,353
47.06
2,238
95.11
13.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,000 607
60.70
591
97.36
13.6 ผู้สูงอายุ 2,600 1,155
44.42
1,152
99.74
14. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 14.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 59
3.88
0
0.00
15. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 15.1 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3,000 1,074
35.80
1,037
96.55
16.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 16.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 600 298
49.67
279
93.62
16.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 440
73.33
253
57.50
16.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 0
0.00
0
0.00
17. โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 17.1 พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 31,500 4,010
12.73
3,314
82.64
18. โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 18.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,080 3,102
51.02
2,704
87.17
จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.30 น.
ลำดับที่
สาขา
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
10,600
30,414
14,249
16,223
14,722
30,290
62,309
11,652
190,459
ดำเนินการโดยกรม
8,417
26,635
12,930
12,827
12,522
26,369
54,861
11,557
166,118
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
2,183
3,779
1,319
3,396
2,200
3,921
7,448
95
24,341
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
521
1,946
3,504
3,579
0
0
0
0
9,550
ดำเนินการโดยกรม
432
1,840
3,473
3,579
0
0
0
0
9,324
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
89
106
31
0
0
0
0
0
226
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
93
312
614
448
0
0
0
0
1,467
ดำเนินการโดยกรม
93
311
614
448
0
0
0
0
1,466
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
ช่างเชื่อมทิก
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ดำเนินการโดยกรม
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
0
36
195
125
0
0
0
0
356
ดำเนินการโดยกรม
0
36
195
125
0
0
0
0
356
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
11,225
32,760
18,683
20,417
14,722
30,290
62,309
11,652
202,058
ดำเนินการโดยกรม
8,953
28,874
17,333
17,021
12,522
26,369
54,861
11,557
177,490
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
2,272
3,886
1,350
3,396
2,200
3,921
7,448
95
24,568

จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.30 น.
ลำดับที่ สาขา 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10,538 30,408 14,248 16,223 14,721 18,032 1 0 104,171 86,218
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 521 1,946 3,504 3,579 0 0 0 0 9,550 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 93 312 614 448 0 0 0 0 1,467 0
4 ช่างเชื่อมทิก 11 52 121 42 0 0 0 0 226 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 36 195 125 0 0 0 0 356 0
รวม 11,163 32,754 18,682 20,417 14,721 18,032 1 0 115,770 86,218
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|ปี 2566|