ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 3,514,690 4,179,803
118.92
3,913,149
93.62
กรมดำเนินการเอง 114,690 136,474
118.99
125,352
91.85
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 3,400,000 4,043,329
118.92
3,787,797
93.68
1. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,500 2,504
100.16
2,500
99.84
2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1,000 1,038
103.80
991
95.47
3. โครงการยกระดับผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 1,000 1,320
132.00
1,120
84.85
3.2 อุตสากรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2,000 2,340
117.00
1,910
81.62
3.3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 1,000 1,025
102.50
896
87.41
3.4 อุตสาหกรรมดิจิทัล 1,200 1,439
119.92
1,357
94.30
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4,900 5,390
110.00
5,119
94.97
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 302
120.80
248
82.12
5.2 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,000 2,178
108.90
2,118
97.25
5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 500 692
138.40
692
100.00
6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 6.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 800 888
111.00
855
96.28
7. .โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 7.1 ฝึกอบรม EEC Model short conese (type B) 2,800 2,957
105.61
2,835
95.87
7.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 200 331
165.50
326
98.49
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,400,000 4,043,329
118.92
3,787,797
93.68
9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.1 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม 200 200
100.00
199
99.50
9.2 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,125 1,145
101.78
1,139
99.48
9.3 กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน 875 947
108.23
942
99.47
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย 10.1 ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 17,000 23,603
138.84
23,206
98.32
11. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 11.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 8,000 9,231
115.39
8,791
95.23
12.โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 12.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,000 3,356
111.87
2,760
82.24
12.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 10,000 17,148
171.48
10,666
62.20
13. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 13.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 440 617
140.23
612
99.19
13.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,580 2,087
132.09
2,076
99.47
13.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 380 356
93.68
355
99.72
13.4 แรงงานนอกระบบ 4,980 6,537
131.27
6,424
98.27
13.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,040 1,441
138.56
1,414
98.13
13.6 ผู้สูงอายุ 2,580 2,686
104.11
2,678
99.70
14. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 14.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 1,581
104.01
1,014
64.14
15. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 15.1 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3,000 3,060
102.00
3,019
98.66
16.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 16.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 600 666
111.00
651
97.75
16.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 878
146.33
554
63.10
16.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 50
125.00
44
88.00
17. โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 17.1 พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 31,500 31,584
100.27
31,370
99.32
18. โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 18.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,080 6,897
113.44
6,471
93.82
19. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 19.1 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 5,000 11,190
223.80
10,971
98.04
20. DSD Online Training 20.1 DSD Online Training - 12,309
100%
6,469
52.56
จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับที่
สาขา
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
29,867
30,483
14,226
15,087
13,303
28,297
52,333
9,641
193,237
ดำเนินการโดยกรม
21,897
26,634
12,918
12,278
11,505
24,406
45,066
9,546
164,250
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
7,970
3,849
1,308
2,809
1,798
3,891
7,267
95
28,987
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
1,462
1,919
3,501
3,552
0
0
0
0
10,434
ดำเนินการโดยกรม
1,138
1,842
3,470
3,552
0
0
0
0
10,002
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
324
77
31
0
0
0
0
0
432
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
177
312
613
437
0
0
0
0
1,539
ดำเนินการโดยกรม
177
311
613
437
0
0
0
0
1,538
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
ช่างเชื่อมทิก
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ดำเนินการโดยกรม
11
52
121
42
0
0
0
0
226
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
0
36
195
99
0
0
0
0
330
ดำเนินการโดยกรม
0
36
195
99
0
0
0
0
330
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
31,517
32,802
18,656
19,217
13,303
28,297
52,333
9,641
205,766
ดำเนินการโดยกรม
23,223
28,875
17,317
16,408
11,505
24,406
45,066
9,546
176,346
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
8,294
3,927
1,339
2,809
1,798
3,891
7,267
95
29,420

จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับที่ สาขา 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 29,867 30,483 14,226 15,087 4,190 0 0 0 93,853 99,384
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 1,462 1,919 3,501 3,552 0 0 0 0 10,434 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 177 312 613 437 0 0 0 0 1,539 0
4 ช่างเชื่อมทิก 11 52 121 42 0 0 0 0 226 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 36 195 99 0 0 0 0 330 0
รวม 31,517 32,802 18,656 19,217 4,190 0 0 0 106,382 99,384
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|ปี 2566|