ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม741413170,48538,632,921.30
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3081,172312,471.98
2การบินและโลจิสติกส์48185,3103,867,874.04
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ67478,1185,208,569.14
4การแปรรูปอาหาร47266,7681,580,993.83
5การแพทย์ครบวงจร7371688,300.00
6ดิจิทัล1110012,070.00
7ยานยนต์สมัยใหม่48359,0154,997,412.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ926478,5836,730,417.82
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ5213115,120.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้39620960,57215,819,692.49