ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1658744,4055,053,348.93
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ951,91710,000.00
2การบินและโลจิสติกส์6000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1041990.00
4การแปรรูปอาหาร21104,046263,156.25
5การแพทย์ครบวงจร1116381,670.00
6ยานยนต์สมัยใหม่523,134752,586.97
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ231820,0543,231,278.32
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ2000.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้884714,892714,657.39