ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1075112,3336,851,253.50
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ623764,728.07
2การบินและโลจิสติกส์41890.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ861,15941,766.49
4การแปรรูปอาหาร1174,2055,286,504.78
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้77356,5041,518,254.16