ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม40519152,02117,527,012.03
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3983,004167,516.13
2การบินและโลจิสติกส์32151,639612,496.47
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ553512,3422,245,002.21
4การแปรรูปอาหาร423118,27611,392,636.43
5การแพทย์ครบวงจร1000.00
6ดิจิทัล3000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่761,289100,072.74
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ51380.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ21660.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2199415,3673,009,288.05