ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม55628695,64211,032,420.88
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ46163,709869,706.96
2การบินและโลจิสติกส์28162,470176,998.32
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ35165,988632,397.80
4การแปรรูปอาหาร886222,3624,318,653.54
5การแพทย์ครบวงจร317060.00
6ดิจิทัล1000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่26229,2141,311,954.43
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ251519,4211,456,191.69
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้30413831,7722,266,518.14