ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม59935180,34619,222,895.62
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2193,020229,361.38
2การบินและโลจิสติกส์38162,634912,220.94
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ714910,2622,105,454.18
4การแปรรูปอาหาร37224,091565,551.27
5การแพทย์ครบวงจร327801,081,333.70
6ยานยนต์สมัยใหม่664711,8455,786,939.24
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ322211,372830,116.16
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3000.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้32818436,3427,711,918.75