ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1045632212,46246,811,576.17
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2184,8171,505,596.51
2การบินและโลจิสติกส์35203,173219,172.17
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1338618,1986,549,873.33
4การแปรรูปอาหาร17711888,57920,507,378.71
5การแพทย์ครบวงจร631,379331,517.10
6ดิจิทัล2218442,119.97
7ยานยนต์สมัยใหม่26172,097293,385.89
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ13716,9380.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ322350.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้62936976,86217,362,532.49