ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1496910,3952,798,471.06
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ29172,190114,700.00
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ17101,239525,254.79
4การแปรรูปอาหาร1381,237360,327.14
5ดิจิทัล2100.00
6ยานยนต์สมัยใหม่33855154,304.41
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ4000.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้78304,8741,643,884.72