ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม111467,4861,331,782.63
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ10331625,000.00
2การบินและโลจิสติกส์3000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ6335013,000.00
4การแปรรูปอาหาร21153,7981,050,322.12
5ยานยนต์สมัยใหม่6224525,225.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11100.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้62222,767218,235.51