ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม4251,2170.00
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2000.00
2การบินและโลจิสติกส์4000.00
3การแปรรูปอาหาร4000.00
4ดิจิทัล1000.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ218100.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2844070.00