ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม84324,8421,956,068.54
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ8110357,995.00
2การบินและโลจิสติกส์718720,981.31
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ22750.00
4การแปรรูปอาหาร17122,6301,204,176.13
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11830.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้49151,864672,916.10