ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1205920,485729,164.40
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ82236780.00
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ105909109,910.00
4การแปรรูปอาหาร231413,91555,025.00
5ดิจิทัล1117620,033.64
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ855075,850.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้68324,742537,565.76