ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม18681,013255,09680,425,042.51
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1665910,7363,150,992.27
2การบินและโลจิสติกส์1255411,1083,420,257.63
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1338320,6945,391,201.83
4การแปรรูปอาหาร794722,3751,911,655.23
5การแพทย์ครบวงจร1132718,785.00
6ดิจิทัล1000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่22418754,94931,394,366.17
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ695416,8777,533,381.95
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ83891763,118.24
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1062525117,13926,841,284.19