ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม133397,0631,073,492.54
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ812070.00
2การบินและโลจิสติกส์622000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2000.00
4การแปรรูปอาหาร15389047,098.13
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้100335,7661,026,394.41