ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม54203,917346,201.32
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ521442,640.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1061,46652,265.00
3การแปรรูปอาหาร751,167287,416.32
4การแพทย์ครบวงจร1000.00
5ยานยนต์สมัยใหม่323600.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2757803,880.00