แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
8329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0720017490201
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง
Chinese Language for Communication 30 Hours
นรภัทร ทองสว่าง
07-NOV-23
8229
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
5020017330901
การประกอบอาหารไทย ยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ
Popular Thai Cuisine for Foreigners
พิมพ์นารา
02-NOV-23
8132
การประกอบอาหารไทย ยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ
Popular Thai Cuisine for Foreigners
28-OCT-23
8131
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
7530015250301
การพิมพ์ผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ
Eco-Printing
จันทร์เพ็ญ แก้วภมร
27-OCT-23
8130
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920224200201
การพัฒนาMobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile Application Development on Mobile Operating Systems
กรวิการ์
27-OCT-23
8129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
0920223100606
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกและการขับขี่อย่างปลอดภัย
Basic Knowledge of Truck Maintenance and Safe Driving
กรวิการ์
27-OCT-23
8029
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
0920227230503
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยQCC
Production Quality Improvement by QCC Technics
นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์
12-OCT-23
7929
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
6320011530201
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
Reinforced Concrete Steelworker
สุชาดา0801915895
25-SEP-23
7833
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920234190203
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน
Basic industrial robot programming
ปนัดดา สมคิด
15-SEP-23
7832
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920224150205
การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร
Application of Smart Relay in electrical technology systems within buildings
ชลธาร ทองสาย
14-SEP-23

จำนวนข้อมูล 480 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825