แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2425
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
7120017230245
การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี
Proper Driving and Maintenance of Forklifts
สุจินต์ ปัญจา
21-MAR-22
2424
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930157330501
การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
Making Various Kinds of Beverages and Snacks
นายกิตติ พงษ์หนู
21-MAR-22
2423
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0920222290801
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
Computer Aided Design Mechanical Drafting (CAD)
ประทีป บุญครอง
18-MAR-22
2422
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930154150102
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
Maintenance of Electrical Equipment in the Home
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
17-MAR-22
2421
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0920022290801
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
Maintenance of Electrical Equipment in the Home
นายประทีป บุญครอง
17-MAR-22
2420
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920225031402
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า
Product Design from Embroidery
นางสาวมาริสา มิสทิน
16-MAR-22
2419
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920225282602
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
Product Design from Fabric
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
16-MAR-22
2418
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
2420017350404
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า
Product Design from Embroidery
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
16-MAR-22
2324
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
0920227360142
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
Forklift Operator (not exceed than 10 tons) Level 1
นายเลิศวรรธน์
04-MAR-22
2323
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
3120013100205
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
Small Engine Mechanic for Agriculture
สุริยันต์ โคตรชัย
04-MAR-22

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825