แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
5529
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
0920226260101
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
Adding Value to Agricultural Products through Processing
นิรมล จันทมณี
26-JAN-23
5528
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
1320017420102
ช่างแต่งผมบุรุษ
Men Hair Stylist
นายอัสอารี ลาเต๊ะ
25-JAN-23
5527
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
0920227430202
นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
Holistic Health Promotion Therapist : Western Spa Massage Level 1
นางสาวดวงพร สุขแดง
24-JAN-23
5430
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
3630065280201
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
Making Products from Indigenous Fabrics
ณัฐกฤตา พลอยแหวน
19-JAN-23
5429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
0920224190118
การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ1
Application of Microcontrollers in Industrial Level 1
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
19-JAN-23
5428
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
7520017330204
การประกอบอาหารไทยประยุกต์
Applied Thai Cooking
ชยาภัสร์ ศรทอง
18-JAN-23
5427
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
5630015033301
การจัดดอกไม้สด
Fresh Flower Arrangements
ณัฐกฤตา พลอยแหวน
17-JAN-23
5327
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
1920013140303
การบำรุงรักษาและการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
Maintenance and Driving a Forklift Proper and Safety
ณัฐกฤตา พลอยแหวน
10-JAN-23
5228
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
0920214410101
การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel)
Using Functions and Data Management with Microsoft Excel : Advanced Level
สิทธิพงษ์ อินตา
05-JAN-23
5227
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
6320017420103
ช่างแต่งผมสตรี
Female Hair Styling
ชยาภัสร์ ศรทอง
04-JAN-23

จำนวนข้อมูล 449 รายการ : จำนวนหน้า 45 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825