แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
7231
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
0920232091001
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Production Line Simulation for Improved Efficiency
พรรณวดี พรรณพิพัฒน์
22-JUN-23
7230
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
3630015030703
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
Flowering broom made of grass
มนัส นิวรรัมย์
22-JUN-23
7229
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0930155030702
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
Fabric Product Processing
นายสงคราม ทองดุน
21-JUN-23
7132
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
1730014150102
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electical Equipment Repairer
นายมนัส นิวรรัมย์
16-JUN-23
7131
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
0920224210113
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftpowerpoint
Basic Knowledge of Presenting Data with Microsoft Powerpoint Program
พจมาลย์ สัณฑมาศ
15-JUN-23
7130
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
0920015460101
ช่างจัดสวน
Gardener
อภิญญา กันทะวงค์
13-JUN-23
7129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
0920227230226
บริหารจัดการสปา
Spa Management
ขนิษฐา เจริญ
13-JUN-23
7031
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
5730024150102
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
Home and Small Commercial Air Conditioning Technician Level 1
นอรีย๊ะ
09-JUN-23
7030
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
0920017360105
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
Forklift Operator (not exceed than 10 tons) Level 1
เกรียงศักดิ์ ธรรมวัต
08-JUN-23
7029
สพท.
4120017330306
เทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหาร
Technology of Processing and Preservation
กพท
06-JUN-23

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825