แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
11429
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
9030017330401
การทำขนมไทย
-
ขนิษฐา เจริญ
16-JUL-24
11331
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
5730016260601
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโพนิคส์)
Growing plants without soil (Hydroponics)
สุขใจ ชุ่มเสนา
10-JUL-24
11330
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
0920017320102
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม
English for housekeepers
เพ็ญประภา ปิตานุสร
09-JUL-24
11329
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
5230015380103
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
Weaving Baskets from Plastic Strands
กานต์สิทธิ์
08-JUL-24
11229
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
0
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
Weaving Baskets from Plastic Strands
สุขใจ
27-JUN-24
11130
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
0920022290801
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
Weaving Baskets from Plastic Strands
วิภารัตน์ บุตรคง
11-JUN-24
11129
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
2420014520107
การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์
Pneumatic Control System Design
สนธยา
10-JUN-24
11029
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920222510101
การประยุกต์ใช้โปรแกรมNXในการขึ้นรูปและประกอบชิ้นงาน
Application of NX for Modeling and Assembly
ธัญลักษณ์ วงษ์สุทักษ
05-JUN-24
10936
การประยุกต์ใช้โปรแกรมNXในการขึ้นรูปและประกอบชิ้นงาน
Application of NX for Modeling and Assembly
02-JUN-24
10935
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
0920224520001
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสำหรับวงจรไฟฟ้า ระดับ 1
Computer Aided Design for Electrical Circuit Level 1
กานต์สิทธิ์
30-MAY-24

จำนวนข้อมูล 479 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825