แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2429
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920224220107
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ
Using Smartphone to Boost Up Sales and Business
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
24-MAR-22
2428
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920224150310
การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม
PLC for Industrial Application
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
23-MAR-22
2427
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
0920227360114
เทคนิคการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน(มาตรฐานยุโรป:ADR)
Techniques for the Transport of Dangerous Goods by Road (European Standard: ADR)
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
23-MAR-22
2426
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
8430017330303
การถนอมอาหาร
Preserving Food
น.ส.ชยาภัสร์ ศรทอง
22-MAR-22
2425
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
7120017230245
การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี
Proper Driving and Maintenance of Forklifts
สุจินต์ ปัญจา
21-MAR-22
2424
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930157330501
การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
Making Various Kinds of Beverages and Snacks
นายกิตติ พงษ์หนู
21-MAR-22
2423
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0920222290801
ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
Computer Aided Design Mechanical Drafting (CAD)
ประทีป บุญครอง
18-MAR-22
2422
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0930154150102
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
Maintenance of Electrical Equipment in the Home
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
17-MAR-22
2421
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
0920022290801
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
Maintenance of Electrical Equipment in the Home
นายประทีป บุญครอง
17-MAR-22
2420
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920225031402
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า
Product Design from Embroidery
นางสาวมาริสา มิสทิน
16-MAR-22

จำนวนข้อมูล 403 รายการ : จำนวนหน้า 41 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###