แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2020
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
0930157330901
การทำขนมเบเกอรี่
Making Bakery
นายกิตติ พงษ์หนู
10-FEB-22
2019
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
0920227230434
การทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านอินเตอร์เน็ต
Creating a Media to Publicize Tourism via Internet
วันวิสา ขันคำ
09-FEB-22
2018
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0930157330301
การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
Food Preservation and Food Processing
นายจตุพล คงมาก
09-FEB-22
1923
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0920027330201
ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1
Thai Cook Level 1
นางพงษ์ลดา
03-FEB-22
1922
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920214220132
การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Creating Infographics for Travel and Hospitality Businesses
นายจตุพล คงมาก
03-FEB-22
1921
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
0920224220108
การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Creating Infographics for Travel and Hospitality Businesses
นายจตุพล คงมาก
03-FEB-22
1920
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0920214190210
การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน
Applications of Internet of Things (IoT) in Daily Life
จ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก
31-JAN-22
1919
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
0920017330120
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
Food and Catering
อุส่าห์ สุขจันทร์
31-JAN-22
1918
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
5730016260104
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Processing Technology
พักตร์นิภา กระแสรัต
31-JAN-22
1819
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
0920022070901
สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1
HDPE Welding Level 1
นายภานุวัฒน์ จันทะหา
26-JAN-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825