แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
2920
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0920223120201
เทคนิคการใช้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Techniques for Using a Computerized Car Body Puller
สุจินต์ ปัญจา
26-MAY-22
2919
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
0910227420101
ช่างแต่งผมสตรี
Ladies's Hairdressed
นริญรา วงค์กาปิน
25-MAY-22
2918
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0930157330401
การทำขนมไทย
Thai Desserts
ชยาภัสร์
24-MAY-22
2821
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
0920227230112
การจัดทำบัญชีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการSMEs
Business Accounting for SMEs
นายอัสอารี ลาต๊ะ
19-MAY-22
2820
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
0920223092203
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
17-MAY-22
2819
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
16-MAY-22
2818
การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
Design of Control Systems for Hydraulics and Electro Hydraulics
13-MAY-22
2729
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
2420014170108
การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
Small Air Conditioner Maintenance
ชยาภัสร์
10-MAY-22
2728
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
0910217320301
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
จ.ส.อ.ชัยวุฒิ ปานดว
09-MAY-22
2727
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
0920227230404
ไคเซ็น(KAIZEN)เพื่อพัฒนาระบบงานและเพื่อลดต้นทุน
Kaizen (KAIZEN) to Develop Work Systems and Reduce Costs.
ระพินทร์ พันธ์ชมภู
09-MAY-22

จำนวนข้อมูล 478 รายการ : จำนวนหน้า 48 หน้า :
หน้าที่ : << ก่อน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
ผู้ดูแลระบบ : กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โทร 0 2245 6622 , 0 2245 1825