แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สถานะ
id
หน่วยงาน
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
แก้ไข
7029
สพท.
4120017330306
เทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหาร
Technology of Processing and Preservation
กพท
06-JUN-23
6929
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
7020014150205
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
Indoor Building Electrician Level 1
นิรมล จันทมณี
30-MAY-23
6830
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
0920011530101
การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Lightweight Brick Construction and Waterproofing with Modern Technology
ชยาภัสร์
28-MAY-23
6829
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
0920223092301
การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์
Pneumatic Control System Design
กนกพร เสริมสร้าง
26-MAY-23
6731
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920014150501
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Installation and Maintenance Solar Cells System
ปัทมาฆะ อินธิแสง
25-MAY-23
6730
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
1720014220401
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
Fundamental of Spreadsheets with Microsoft Excel
ณัฐกฤตา กอบแก้ว
23-MAY-23
6729
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
0920225280501
การตัดเย็บเสื้อผ้า
Tailoring
ปัทมาฆะ อินธิแสง
23-MAY-23
6634
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920225280401
ช่างตัดเย็บเสื้อสูทจากผ้าทอ
Tailoring a Suit from Woven Fabric
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6633
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
0920215050101
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
Increasing Labor Productivity and Reducing Waste in the Production Process
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23
6632
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
7730015031403
การผูกผ้าในงานพิธี
Tying the Cloth at the Ceremony
นายสงคราม ทองดุน
18-MAY-23

จำนวนข้อมูล 379 รายการ : จำนวนหน้า 38 หน้า :
หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ต่อไป>>

แก้ไขแล้ว รอดำเนินการ แจ้งเลขรหัสหลักสูตรผิด###สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน###
02 245 1859 เบอร์ภายใน 520 เว็บไซต์ datacenter datacenter@dsd.go.th###