ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,0001,038991
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ1,0001,038991