ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล-11,2756,072
2กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก-9310
3กองแผนงานและสารสนเทศ-899383
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก-424