ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,114,174 667,348
16.22
659,622
98.84
กรมดำเนินการเอง 114,174 37,957
33.24
30,231
79.65
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 629,391
15.73
629,391
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 0
0.00
0
0.00
2.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.1โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,600 40
1.54
40
100.00
3. โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 5,500 1,771
32.20
1,378
77.81
4. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4,624 1,419
30.69
1,273
89.71
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,560 1,037
40.51
956
92.19
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 0
0.00
0
0.00
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7,980 1,378
17.27
1,292
93.76
8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 8.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 1,700 20
1.18
20
100.00
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 680 278
40.88
273
98.20
10. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7,200 2,730
37.92
2,286
83.74
11.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 629,391
15.73
629,391
100.00
11.2 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ 210 122
58.10
78
63.93
11.3 รับรองความรู้ความสามารถ 17,000 10,216
60.09
9,526
93.25
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 12.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 10,500 4,357
41.50
2,575
59.10
13.ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 13.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,250 1,113
34.25
816
73.32
13.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 23,000 6,866
29.85
4,035
58.77
14. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 14.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 220 90
40.91
90
100.00
14.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,000 219
21.90
215
98.17
14.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 300 40
13.33
40
100.00
14.4 แรงงานนอกระบบ 3,500 1,522
43.49
1,447
95.07
14.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,100 395
35.91
341
86.33
14.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 880 147
16.70
144
97.96
14.7 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 10
0.66
0
0.00
14.8 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2,100 278
13.24
249
89.57
15.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 15.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 500 160
32.00
130
81.25
15.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 156
26.00
94
60.26
15.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 0
0.00
0
0.00
16. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 16.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 1,788
28.11
1,347
75.34
17. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 17.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 1,805
22.01
1,586
87.87
18. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 18.1 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 0 0
0.00
0
0.00
19. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ 19.1 โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ 0 0
0.00
0
0.00


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
29,994
14,223
16,224
14,722
30,290
62,309
11,652
179,414
ดำเนินการโดยกรม
26,518
12,904
12,828
12,522
26,369
54,861
11,557
157,559
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
3,476
1,319
3,396
2,200
3,921
7,448
95
21,855
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
1,940
3,504
3,578
0
0
0
0
9,022
ดำเนินการโดยกรม
1,840
3,473
3,578
0
0
0
0
8,891
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
100
31
0
0
0
0
0
131
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
312
614
448
0
0
0
0
1,374
ดำเนินการโดยกรม
311
614
448
0
0
0
0
1,373
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1
0
0
0
0
0
0
1
4
ช่างเชื่อมทิก
52
121
42
0
0
0
0
215
ดำเนินการโดยกรม
52
121
42
0
0
0
0
215
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
36
195
125
0
0
0
0
356
ดำเนินการโดยกรม
36
195
125
0
0
0
0
356
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
32,334
18,657
20,417
14,722
30,290
62,309
11,652
190,381
ดำเนินการโดยกรม
28,757
17,307
17,021
12,522
26,369
54,861
11,557
168,394
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
3,577
1,350
3,396
2,200
3,921
7,448
95
21,987จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 29,969 14,222 16,224 14,721 30,289 1 0 105,426 73,961
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 1,940 3,504 3,578 0 0 0 0 9,022 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 312 614 448 0 0 0 0 1,374 0
4 ช่างเชื่อมทิก 52 121 42 0 0 0 0 215 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 36 195 125 0 0 0 0 356 0
รวม 32,309 18,656 20,417 14,721 30,289 1 0 116,393 73,961
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|