ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,114,174 356,860
8.67
350,593
98.24
กรมดำเนินการเอง 114,174 17,059
14.94
10,792
63.26
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 339,801
8.50
339,801
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 0
0.00
0
0.00
2.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.1โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,600 0
0.00
0
0.00
3. โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 5,500 822
14.95
416
50.61
4. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4,624 540
11.68
367
67.96
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,560 435
16.99
304
69.89
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 0
0.00
0
0.00
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7,980 162
2.03
61
37.65
8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 8.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 1,700 0
0.00
0
0.00
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 680 103
15.15
61
59.22
10. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7,200 990
13.75
655
66.16
11.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 339,801
8.50
339,801
100.00
11.2 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ 210 0
0.00
0
0.00
11.3 รับรองความรู้ความสามารถ 17,000 5,750
33.82
5,188
90.23
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 12.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 10,500 1,948
18.55
701
35.99
13.ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 13.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,250 549
16.89
253
46.08
13.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 23,000 3,735
16.24
1,689
45.22
14. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 14.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 220 0
0.00
0
0.00
14.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,000 95
9.50
25
26.32
14.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 300 0
0.00
0
0.00
14.4 แรงงานนอกระบบ 3,500 347
9.91
282
81.27
14.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,100 174
15.82
129
74.14
14.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 880 54
6.14
0
0.00
14.7 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 10
0.66
0
0.00
14.8 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2,100 20
0.95
20
100.00
15.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 15.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 500 90
18.00
53
58.89
15.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 90
15.00
50
55.56
15.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 0
0.00
0
0.00
16. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 16.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 658
10.35
294
44.68
17. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 17.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 487
5.94
244
50.10


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
4,801
14,027
16,209
14,720
30,289
62,304
11,652
139,975
ดำเนินการโดยกรม
4,799
12,762
12,828
12,521
26,368
54,857
11,557
135,692
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
2
1,265
3,381
2,199
3,921
7,447
95
4,283
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
379
3,503
3,579
0
0
0
0
7,461
ดำเนินการโดยกรม
379
3,471
3,579
0
0
0
0
7,429
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
32
0
0
0
0
0
32
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
10
613
448
0
0
0
0
1,071
ดำเนินการโดยกรม
10
613
448
0
0
0
0
1,071
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ช่างเชื่อมทิก
0
121
42
0
0
0
0
163
ดำเนินการโดยกรม
0
121
42
0
0
0
0
163
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
0
195
125
0
0
0
0
320
ดำเนินการโดยกรม
0
195
125
0
0
0
0
320
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
5,190
18,459
20,403
14,720
30,289
62,304
11,652
148,990
ดำเนินการโดยกรม
5,188
17,162
17,022
12,521
26,368
54,857
11,557
144,675
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
2
1,297
3,381
2,199
3,921
7,447
95
4,315จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4,801 14,027 16,209 14,720 30,289 49,097 0 129,143 24,859
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 378 3,503 3,579 0 0 0 0 7,460 2
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 10 613 448 0 0 0 0 1,071 0
4 ช่างเชื่อมทิก 0 121 42 0 0 0 0 163 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 0 195 125 0 0 0 0 320 0
รวม 5,189 18,459 20,403 14,720 30,289 49,097 0 138,157 24,861
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|