ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,114,174 3,373,374
81.99
2,942,301
87.22
กรมดำเนินการเอง 114,174 141,555
123.98
124,280
87.80
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 3,231,819
80.80
2,818,021
87.20
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 800
100.00
798
99.75
2.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.1โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,600 2,759
106.12
2,691
97.54
3. โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 5,500 6,076
110.47
5,292
87.10
4. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 4,624 5,286
114.32
4,909
92.87
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 2,560 3,519
137.46
3,407
96.82
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 250 260
104.00
224
86.15
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 7,980 8,625
108.08
8,334
96.63
8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 8.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 1,700 1,736
102.12
1,685
97.06
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 680 747
109.85
715
95.72
10. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7,200 7,796
108.28
7,240
92.87
11.ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 3,231,819
80.80
2,818,021
87.20
11.2 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ 210 240
114.29
207
86.25
11.3 รับรองความรู้ความสามารถ 17,000 29,357
172.69
28,866
98.33
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 12.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 10,500 12,525
119.29
10,774
86.02
13.ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 13.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3,250 3,486
107.26
2,673
76.68
13.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 23,000 28,052
121.97
17,932
63.92
14. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 14.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 220 228
103.64
227
99.56
14.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 1,000 1,546
154.60
1,535
99.29
14.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 300 336
112.00
327
97.32
14.4 แรงงานนอกระบบ 3,500 5,100
145.71
5,038
98.78
14.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,100 1,399
127.18
1,352
96.64
14.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 880 881
100.11
866
98.30
14.7 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,520 1,046
68.82
730
69.79
14.8 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2,100 2,185
104.05
2,117
96.89
15.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 15.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 500 567
113.40
536
94.53
15.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 772
128.67
505
65.41
15.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 40 40
100.00
40
100.00
16. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 16.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 7,532
118.43
6,716
89.17
17. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 17.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 8,659
105.60
8,544
98.67
18. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 18.1 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 5,000 5,291
105.82
5,239
99.02
19. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ 19.1 โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ 2,000 2,215
110.75
1,916
86.50


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
30,414
14,249
16,223
14,722
30,290
62,309
11,652
179,859
ดำเนินการโดยกรม
26,635
12,930
12,827
12,522
26,369
54,861
11,557
157,701
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
3,779
1,319
3,396
2,200
3,921
7,448
95
22,158
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
1,946
3,504
3,579
0
0
0
0
9,029
ดำเนินการโดยกรม
1,840
3,473
3,579
0
0
0
0
8,892
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
106
31
0
0
0
0
0
137
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
312
614
448
0
0
0
0
1,374
ดำเนินการโดยกรม
311
614
448
0
0
0
0
1,373
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1
0
0
0
0
0
0
1
4
ช่างเชื่อมทิก
52
121
42
0
0
0
0
215
ดำเนินการโดยกรม
52
121
42
0
0
0
0
215
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
36
195
125
0
0
0
0
356
ดำเนินการโดยกรม
36
195
125
0
0
0
0
356
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
32,760
18,683
20,417
14,722
30,290
62,309
11,652
190,833
ดำเนินการโดยกรม
28,874
17,333
17,021
12,522
26,369
54,861
11,557
168,537
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
3,886
1,350
3,396
2,200
3,921
7,448
95
22,296จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30,408 14,248 16,223 14,721 18,032 1 0 93,633 86,218
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 1,946 3,504 3,579 0 0 0 0 9,029 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 312 614 448 0 0 0 0 1,374 0
4 ช่างเชื่อมทิก 52 121 42 0 0 0 0 215 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 36 195 125 0 0 0 0 356 0
รวม 32,754 18,682 20,417 14,721 18,032 1 0 104,607 86,218
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|ปี 2566|