ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม250302248
1กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ250302248