ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม. 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,129,910 1,048,610
25.39
1,039,881
99.17
กรมดำเนินการเอง 129,910 35,398
27.25
26,669
75.34
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 1,013,212
25.33
1,013,212
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 300
37.50
180
60.00
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1,000 102
10.20
101
99.02
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 6,500 2,536
39.02
2,109
83.16
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 900 51
5.67
36
70.59
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 800 168
21.00
61
36.31
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 4,000 1,417
35.43
1,282
90.47
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3,000 972
32.40
789
81.17
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 1
0.33
1
100.00
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9,750 0
0.00
0
0.00
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 900 0
0.00
0
0.00
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 560 0
0.00
0
0.00
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 4,880 1,264
25.90
1,195
94.54
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,300 3,343
32.46
2,884
86.27
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 1,013,212
25.33
1,013,212
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 210 0
0.00
0
0.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 21,600 7,284
33.72
4,702
64.55
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,000 865
21.63
561
64.86
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 33,750 10,259
30.40
6,692
65.23
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 480 127
26.46
126
99.21
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 1,880 1,056
56.17
1,031
97.63
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 320 160
50.00
140
87.50
19.4 แรงงานนอกระบบ 4,220 1,656
39.24
1,427
86.17
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,380 610
44.20
608
99.67
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 820 180
21.95
160
88.89
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 3,000 10
0.33
0
0.00
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 722
11.35
380
52.63
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 2,315
28.23
2,204
95.21
รับรองความรู้ความสามารถ รับรองความรู้ความสามารถ 14,325 4,431
30.93
4,399
99.28


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม. 2564 เวลา 01:47 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2,880 12,823 12,489 25,712 45,544 9,502 108,950
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 1,371 3,406 0 0 0 0 4,777
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 124 432 0 0 0 0 556
4 ช่างเชื่อมทิก 18 44 0 0 0 0 62
5 ช่างเชื่อมแม็ก 6 126 0 0 0 0 132
รวม 4,399 16,831 12,489 25,712 45,544 9,502 114,477

|ปี 2563 |ปี 2564|