ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,128,073 2,890,353
70.02
2,868,951
99.26
กรมดำเนินการเอง 128,073 142,527
111.29
121,125
84.98
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 2,747,826
68.70
2,747,826
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 800
100.00
799
99.88
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1,000 1,095
109.50
1,029
93.97
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 6,500 7,634
117.45
6,838
89.57
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 900 940
104.44
906
96.38
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 800 840
105.00
492
58.57
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 4,000 4,806
120.15
4,429
92.16
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3,000 3,581
119.37
3,409
95.20
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 360
120.00
352
97.78
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9,750 10,573
108.44
10,330
97.70
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 900 976
108.44
947
97.03
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 560 465
83.04
154
33.12
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 4,400 4,998
113.59
4,232
84.67
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 400 421
105.25
405
96.20
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 80 86
107.50
86
100.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,300 10,978
106.58
10,397
94.71
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 2,747,826
68.70
2,747,826
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 210 265
126.19
265
100.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 21,600 24,043
111.31
21,177
88.08
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,000 4,145
103.63
3,226
77.83
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 33,750 35,784
106.03
23,710
66.26
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 480 419
87.29
406
96.90
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 1,860 2,315
124.46
2,284
98.66
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 320 383
119.69
383
100.00
19.4 แรงงานนอกระบบ 4,240 6,591
155.45
6,267
95.08
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,380 1,614
116.96
1,586
98.27
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 820 870
106.10
862
99.08
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,163 1,170
100.60
805
68.80
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 7,397
116.31
6,523
88.18
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 8,978
109.49
8,826
98.31
รับรองความรู้ความสามารถ รับรองความรู้ความสามารถ 14,347 17,378
121.13
17,333
99.74


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
14,226
15,087
13,303
28,297
52,333
9,641
132,887
ดำเนินการโดยกรม
12,918
12,278
11,505
24,406
45,066
9,546
115,719
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,308
2,809
1,798
3,891
7,267
95
17,168
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
3,501
3,552
0
0
0
0
7,053
ดำเนินการโดยกรม
3,470
3,552
0
0
0
0
7,022
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
31
0
0
0
0
0
31
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
613
437
0
0
0
0
1,050
ดำเนินการโดยกรม
613
437
0
0
0
0
1,050
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
4
ช่างเชื่อมทิก
121
42
0
0
0
0
163
ดำเนินการโดยกรม
121
42
0
0
0
0
163
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
195
99
0
0
0
0
294
ดำเนินการโดยกรม
195
99
0
0
0
0
294
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
18,656
19,217
13,303
28,297
52,333
9,641
141,447
ดำเนินการโดยกรม
17,317
16,408
11,505
24,406
45,066
9,546
124,248
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,339
2,809
1,798
3,891
7,267
95
17,199จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 14,244 16,223 4,270 0 0 0 34,737 114,699
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 3,503 3,579 0 0 0 0 7,082 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 613 448 0 0 0 0 1,061 0
4 ช่างเชื่อมทิก 121 42 0 0 0 0 163 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 195 125 0 0 0 0 320 0
รวม 18,676 20,417 4,270 0 0 0 43,363 114,699
|ปี 2563 |ปี 2564|ปี 2565|ปี 2566|