ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,129,910 2,432,172
58.89
2,408,559
99.03
กรมดำเนินการเอง 129,910 120,456
92.72
96,843
80.40
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 2,311,716
57.79
2,311,716
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 740
92.50
739
99.86
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1,000 956
95.60
840
87.87
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 6,500 6,405
98.54
5,441
84.95
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 900 708
78.67
627
88.56
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 800 590
73.75
303
51.36
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 4,000 4,219
105.48
3,839
90.99
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3,000 2,432
81.07
2,207
90.75
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 206
68.67
154
74.76
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9,750 8,462
86.79
6,538
77.26
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 900 597
66.33
519
86.93
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 560 321
57.32
89
27.73
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 4,400 3,899
88.61
3,144
80.64
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 400 192
48.00
174
90.63
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 80 43
53.75
43
100.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,300 9,335
90.63
8,634
92.49
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 2,311,716
57.79
2,311,716
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 210 165
78.57
165
100.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 21,600 22,118
102.40
18,531
83.78
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,000 3,268
81.70
2,435
74.51
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 33,750 31,279
92.68
20,831
66.60
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 480 398
82.92
396
99.50
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 1,880 2,209
117.50
2,091
94.66
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 320 383
119.69
363
94.78
19.4 แรงงานนอกระบบ 4,220 4,679
110.88
4,222
90.23
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,380 1,418
102.75
1,390
98.03
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 820 700
85.37
675
96.43
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 3,000 1,096
36.53
53
4.84
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 6,469
101.71
5,522
85.36
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 7,169
87.43
6,878
95.94
รับรองความรู้ความสามารถ รับรองความรู้ความสามารถ 14,325 12,931
90.27
12,802
99.00


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
10,174
15,547
14,129
30,148
62,052
11,652
143,702
ดำเนินการโดยกรม
8,956
12,826
12,521
26,321
54,791
11,557
126,972
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,218
2,721
1,608
3,827
7,261
95
16,730
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
3,142
3,581
0
0
0
0
6,723
ดำเนินการโดยกรม
3,116
3,581
0
0
0
0
6,697
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
26
0
0
0
0
0
26
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
489
448
0
0
0
0
937
ดำเนินการโดยกรม
489
448
0
0
0
0
937
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
4
ช่างเชื่อมทิก
106
42
0
0
0
0
148
ดำเนินการโดยกรม
106
42
0
0
0
0
148
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
135
125
0
0
0
0
260
ดำเนินการโดยกรม
135
125
0
0
0
0
260
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
14,046
19,743
14,129
30,148
62,052
11,652
151,770
ดำเนินการโดยกรม
12,802
17,022
12,521
26,321
54,791
11,557
135,014
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,244
2,721
1,608
3,827
7,261
95
16,756จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10,174 15,547 14,129 30,148 62,052 11,056 143,106 596
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 3,142 3,581 0 0 0 0 6,723 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 489 448 0 0 0 0 937 0
4 ช่างเชื่อมทิก 106 42 0 0 0 0 148 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 135 125 0 0 0 0 260 0
รวม 14,046 19,743 14,129 30,148 62,052 11,056 151,174 596
|ปี 2563 |ปี 2564|