ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,128,073 2,910,906
70.51
2,889,245
99.26
กรมดำเนินการเอง 128,073 142,598
111.34
120,937
84.81
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 2,768,308
69.21
2,768,308
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 800
100.00
799
99.88
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1,000 1,095
109.50
1,029
93.97
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 6,500 7,634
117.45
6,838
89.57
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 900 937
104.11
903
96.37
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 800 840
105.00
452
53.81
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 4,000 4,806
120.15
4,429
92.16
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3,000 3,581
119.37
3,408
95.17
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 360
120.00
352
97.78
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9,750 10,573
108.44
10,330
97.70
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 900 976
108.44
947
97.03
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 560 465
83.04
154
33.12
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 4,400 4,998
113.59
4,231
84.65
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 400 421
105.25
405
96.20
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 80 86
107.50
86
100.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,300 10,978
106.58
10,397
94.71
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 2,768,308
69.21
2,768,308
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 210 265
126.19
265
100.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 21,600 24,081
111.49
21,138
87.78
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,000 4,145
103.63
3,226
77.83
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 33,750 35,764
105.97
23,709
66.29
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 480 419
87.29
406
96.90
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 1,860 2,315
124.46
2,284
98.66
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 320 383
119.69
383
100.00
19.4 แรงงานนอกระบบ 4,240 6,652
156.89
6,328
95.13
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,380 1,614
116.96
1,586
98.27
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 820 870
106.10
862
99.08
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 1,163 1,165
100.17
641
55.02
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 7,397
116.31
6,523
88.18
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 8,978
109.49
8,826
98.31
รับรองความรู้ความสามารถ รับรองความรู้ความสามารถ 14,347 16,838
117.36
16,794
99.74


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่
สาขา
2564
2563
2562
2561
2560
2559
รวม
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
13,682
16,208
14,720
30,287
62,287
11,652
148,836
ดำเนินการโดยกรม
12,438
12,827
12,521
26,368
54,840
11,557
130,551
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,244
3,381
2,199
3,919
7,447
95
18,285
2
ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก
3,479
3,579
0
0
0
0
7,058
ดำเนินการโดยกรม
3,447
3,579
0
0
0
0
7,026
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
32
0
0
0
0
0
32
3
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
602
448
0
0
0
0
1,050
ดำเนินการโดยกรม
602
448
0
0
0
0
1,050
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
4
ช่างเชื่อมทิก
121
42
0
0
0
0
163
ดำเนินการโดยกรม
121
42
0
0
0
0
163
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเชื่อมแม็ก
186
125
0
0
0
0
311
ดำเนินการโดยกรม
186
125
0
0
0
0
311
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
0
0
0
0
0
0
0
รวม
ทั้งหมด
18,070
20,402
14,720
30,287
62,287
11,652
157,418
ดำเนินการโดยกรม
16,794
17,021
12,521
26,368
54,840
11,557
139,101
ศูนย์ประเมิน26/4(2)
1,276
3,381
2,199
3,919
7,447
95
18,317จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 7.30 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 13,682 16,208 14,720 30,287 57,494 0 132,391 16,445
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 3,479 3,579 0 0 0 0 7,058 3
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 602 448 0 0 0 0 1,050 0
4 ช่างเชื่อมทิก 121 42 0 0 0 0 163 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 186 125 0 0 0 0 311 0
รวม 18,070 20,402 14,720 30,287 57,494 0 140,973 16,448
|ปี 2563 |ปี 2564|