ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 7.30 น.

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 4,129,910 1,769,847
42.85
1,752,674
99.03
กรมดำเนินการเอง 129,910 90,925
69.99
73,752
81.11
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 4,000,000 1,678,922
41.97
1,678,922
100.00
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 640
80.00
639
99.84
2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1,000 505
50.50
495
98.02
3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 3.1 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 6,500 4,931
75.86
4,228
85.74
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 4.1 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 900 428
47.56
360
84.11
5. ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 5.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 800 363
45.38
209
57.58
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 6.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 4,000 3,284
82.10
3,002
91.41
7. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3,000 1,787
59.57
1,690
94.57
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 154
51.33
102
66.23
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 9,750 5,906
60.57
4,518
76.50
10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 10.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 900 336
37.33
280
83.33
11.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 11.1 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ทดสอบมาตรฐาน) 560 221
39.46
36
16.29
12.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ฝึกอบรม) 12.1 พัฒนาฝีมือแรงงาน 4,400 2,680
60.91
2,263
84.44
12.2 พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) 400 109
27.25
102
93.58
12.4 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 80 0
0.00
0
0.00
13. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10,300 7,353
71.39
6,831
92.90
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 14.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000,000 1,678,922
41.97
1,678,922
100.00
15.พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 15.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 210 165
78.57
165
100.00
16. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 16.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 21,600 16,404
75.94
13,204
80.49
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,000 2,309
57.73
1,796
77.78
18. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 18.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 33,750 25,539
75.67
17,006
66.59
19. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 19.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 480 311
64.79
309
99.36
19.2 ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ 1,880 1,992
105.96
1,942
97.49
19.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 320 301
94.06
301
100.00
19.4 แรงงานนอกระบบ 4,220 3,358
79.57
3,195
95.15
19.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 1,380 1,253
90.80
1,207
96.33
19.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 820 499
60.85
495
99.20
20. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 20.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 3,000 54
1.80
3
5.56
20. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 20.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 6,360 4,728
74.34
4,284
90.61
21. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 21.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,200 5,315
64.82
5,090
95.77
รับรองความรู้ความสามารถ รับรองความรู้ความสามารถ 14,325 8,548
59.67
8,486
99.27


จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 08:47 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6,527 15,397 14,028 29,515 55,320 10,532 131,319
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 2,352 3,469 0 0 0 0 5,821
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 312 428 0 0 0 0 740
4 ช่างเชื่อมทิก 62 44 0 0 0 0 106
5 ช่างเชื่อมแม็ก 96 127 0 0 0 0 223
รวม 9,349 19,465 14,028 29,515 55,320 10,532 138,209จำนวนผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ยังอยู่ในระบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 08:47 น.


ลำดับที่ สาขา 2564 2563 2562 2561 2560 2559 รวม หมดอายุ
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6,527 15,397 14,028 29,515 55,320 10,511 131,298 21
2 ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 2,352 3,469 0 0 0 0 5,821 0
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 312 428 0 0 0 0 740 0
4 ช่างเชื่อมทิก 62 44 0 0 0 0 106 0
5 ช่างเชื่อมแม็ก 96 127 0 0 0 0 223 0
รวม 9,349 19,465 14,028 29,515 55,320 10,511 138,188 21
|ปี 2563 |ปี 2564|