ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาวิทยากรต้นแบบ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม200331326
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี404342
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา404038
4สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์206868
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์60140138