ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วยงาน

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 0 0
0.00
0
0.00
กรมดำเนินการเอง 0 0
0.00
0
0.00
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 0 0
0.00
0
0.00
1. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0
0.00
0
0.00
2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2.โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 0 0
0.00
0
0.00
3. โครงการยกระดับผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 3.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 0 0
0.00
0
0.00
3.2 อุตสากรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0 0
0.00
0
0.00
3.3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0 0
0.00
0
0.00
3.4 อุตสาหกรรมดิจิทัล 0 0
0.00
0
0.00
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 0 0
0.00
0
0.00
5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 5.1 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 0 0
0.00
0
0.00
5.2 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 0 0
0.00
0
0.00
5.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 0 0
0.00
0
0.00
6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 6.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 0 0
0.00
0
0.00
7. .โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 7.1 ฝึกอบรม EEC Model short conese (type B) 0 0
0.00
0
0.00
7.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบ 0 0
0.00
0
0.00
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 8.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0
0.00
0
0.00
9. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9.1 พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม 0 0
0.00
0
0.00
9.2 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0
0.00
0
0.00
9.3 กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน 0 0
0.00
0
0.00
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย 10.1 ส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 0 0
0.00
0
0.00
11. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 11.1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 0 0
0.00
0
0.00
12.โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 12.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 0 0
0.00
0
0.00
12.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 0 0
0.00
0
0.00
13. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 13.1 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 0 0
0.00
0
0.00
13.2 ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ 0 0
0.00
0
0.00
13.3 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0 0
0.00
0
0.00
13.4 แรงงานนอกระบบ 0 0
0.00
0
0.00
13.5 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 0 0
0.00
0
0.00
13.6 ผู้สูงอายุ 0 0
0.00
0
0.00
14. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 14.1 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 0 0
0.00
0
0.00
15. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 15.1 พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 0 0
0.00
0
0.00
16.โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 16.1 ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล 0 0
0.00
0
0.00
16.2 ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 0 0
0.00
0
0.00
16.3 พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล 0 0
0.00
0
0.00
17. โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 17.1 พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 0 0
0.00
0
0.00
18. โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 18.1 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 0 0
0.00
0
0.00
19. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 19.1 โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(ศป.) 0 0
0.00
0
0.00
hit counter