ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม2,5002,5042,500
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา340341337
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี580580580
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา520520520
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส1,0001,0001,000
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล606363