ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม2,8002,9572,835
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี500536515
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง1,0001,019991
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา300312299
4สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,0001,0901,030