ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800888855
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี520599570
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช120129125
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง808080
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร808080