ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม500692692
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ500692692