ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,0001,025896
1สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์1,0001,025896