ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,0001,3201,120
1สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,0001,3201,120