ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม200200199
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่200200199