ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,3001,029511
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว940200
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี9409520
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,14011960
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก940221189
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,34000
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,3006120
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,140410178
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,14000
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย88010344
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส54000