ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,30010,97810,397
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว9401,028974
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี9401,1031,056
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,1401,1401,070
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก940999948
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,3401,4491,422
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,3001,3901,289
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,1401,2641,112
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,1401,1731,139
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย880880857
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส540552530