ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม10,3005,3294,512
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว940146126
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี940511446
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร1,140665625
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก940615533
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1,340515443
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด1,300649459
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม1,140676535
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,140816728
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย880496437
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส540240180