ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม90012980
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ4507536
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี60100
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี2000
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี701010
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา5000
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น7000
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี4000
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก7000
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา703434