ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม900940906
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ346362334
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี606060
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี202020
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี707571
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา505959
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น707878
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี404241
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก707069
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย545454
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง101010
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี101010
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา707070
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี303030