ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม900190
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ900190