ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม300360352
1กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ300360352