ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม300500
1กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ300500