ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

พัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B)
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม400421405
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา100105105
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี100107104
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง10010497
4สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์10010599