ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

พัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม4,8801,9061,428
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา1,100528481
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,200638330
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง1,300382338
4สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก8000
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,200358279