ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

พัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม4,4004,9984,232
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา1,0001,0811,031
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,1001,134914
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง1,2001,2981,205
4สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,4851,082