ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

พัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม4,880465149
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา1,10020251
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,20000
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง1,3006565
4สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก8000
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,20019833