ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5007,6346,838
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ340343262
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี340372347
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี340350329
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา340724655
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น340424392
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี340473461
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์340418371
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก340374359
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง340392362
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี340354330
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี340357322
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา340341327
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม340369334
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี340365345
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,7401,9781,642