ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5003,6703,085
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ340175125
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี340217193
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี340159150
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา340429341
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น340224212
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี340206179
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์340255227
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก340204178
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง340172135
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี340179163
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี340304197
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา340189175
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม340251228
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี340206202
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,740500380