ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,500864483
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ340640
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี34010740
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี3407066
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา3405756
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น34000
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี3402019
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์3402524
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก340200
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง3403521
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี34000
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี3406763
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา340250
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม3407243
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี3404240
15สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์1,740260111