ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800840492
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ505510299
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี404012
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี202419
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา405625
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น404324
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี404122
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404232
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย101010
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี10100
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา556449