ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800280121
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ50024091
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี40100
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี2000
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี4000
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา4000
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น4000
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี4000
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก401010
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา402020