ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม80000
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ80000