ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม21000
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่21000