ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม210265265
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่210265265