ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800400
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา12000
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี20000
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา20000
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส280400