ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800420359
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา1208079
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี200100100
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา20014080
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส280100100