ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 19,374 11,610 2,769,784 656,974,100.32 17,324 11,402 2,758,740 648,600,378.89 2,050 204 10,960 8,052,621.35
1 การแปรรูปอาหาร 1,349 1,007 362,678 66,589,903.91 1,286 995 362,380 66,528,112.24 63 12 298 61,791.67
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,245 865 154,452 37,355,077.67 1,167 850 154,069 36,995,847.21 78 15 383 359,230.46
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,906 1,036 256,595 14,491,045.94 1,719 1,030 256,352 14,360,916.44 187 5 216 10,618.18
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 653 406 197,926 19,290,262.45 596 401 197,593 19,242,133.85 57 5 333 48,128.60
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 947 733 178,604 72,698,290.39 899 729 178,519 72,596,539.93 48 4 85 101,750.46
6 ดิจิตอล 236 139 20,356 14,031,416.25 199 131 20,211 13,972,269.82 37 8 145 59,146.43
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 219 95 24,208 86,753,391.69 198 93 24,066 86,686,901.22 21 2 142 66,490.47
8 ขนส่งและการบิน 896 552 127,711 20,258,369.65 822 541 124,933 20,050,967.39 74 11 2,778 207,402.26
9 การแพทย์ครบวงจร 133 100 18,057 4,030,336.70 124 99 18,040 4,020,462.91 9 1 17 9,873.79
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,790 6,677 1,429,197 321,476,005.67 10,314 6,533 1,422,577 314,146,227.88 1,476 141 6,563 7,128,189.03ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2563
จำนวนเงินสมทบปี 2563
รวม 4,000,0002,763,37612,144656,974,100.3217,32314,109125,975,306.4414,41816,624,831.14
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ388,000231,1751,02767,308,257.831,3821,1823,708,203.671,144749,817.33
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา86,40052,0293178,403,893.773863282,141,016.96341347,208.40
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี5,1005,13236785,332.3942400.00400.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,3002,7902256,325.4122220.00220.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,5203,03792,918,068.85970.0090.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี5,0004,01819728,501.2522210.00220.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี308,000144,11596537,810,881.431,1279878,294,891.241,0631,941,636.03
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี72,40076,47620024,293,647.29180173398,147.9417748,467.42
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,1702,99819262,287.4017150.00150.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,00011,975124774,720.461221101,285,867.96117372,219.60
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,8007,902612,461,265.01705648,787.206411,268.00
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,90011,589572,599,228.7556490.00541,878.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี12,00011,85877853,254.04817848,787.208111,268.00
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา103,00080,3112684,289,922.012692471,399,305.6026176,622.40
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,5007,664491,078,960.3843340.00390.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,5003,622181,414,358.6521210.00210.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,3003,10828984,818.5436310.00330.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,00022,2531103,950,989.09136121242,952.8612746,198.80
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,8003,3571890,272.93201859,875.202012,394.80
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,3501,5938156,424.901190.00110.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร90089515170,692.8519170.00180.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,3502,48817249,110.1019160.00160.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี9,74012,808501,816,084.49635495,356.805824,789.60
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0801,38050.00770.0070.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ30076150.00310.0020.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,4009,09322148,826.4232280.00300.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,1001,22813530,667.2323210.00220.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,7007,76751634,456.2969570.00600.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,4004,54533127,979.8843290.00410.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,3502,94611311,398.83131348,048.00130.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,3003,486271,078,148.7227222,125.20250.00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,6006,683411,879,613.3648414,435.204314,648.40
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,2002,16612736,890.831090.0090.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,3007,71422719,506.2222210.00220.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,1702,1701183,767.0014120.00130.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย7004559131,105.6114130.00140.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0009,03447926,710.597272180,642.00720.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,0509771251,520.76141466,528.00140.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน27,30028,676812,453,222.438483165,211.208325,916.40
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,60015,0831371,882,055.00171157485,549.0716564,227.60
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,4003,40534442,411.32363148,787.203422,348.20
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง7001,098100.0020130.00140.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา53,00044,98718617,368,349.77231209306,777.2421836,057.60
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,1001,47613361,526.4613120.00130.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,725,0001,083,0453,818177,531,324.136,9634,92982,183,398.534,9868,578,327.48
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี168,500167,14558346,781,676.187476424,591,880.81658623,526.05
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี110,00096,99735234,467,091.885114501,091,641.32421217,472.40
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1503,5462290,924.00222054,331.20220.00
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา176,500120,47738012,143,244.024944661,412,515.10471281,416.42
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี44,00036,79819314,271,921.63239197391,406.40206135,216.00
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง2,00088010192,022.7614120.00120.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี14,06014,10252347,788.30454477,616.004515,775.20
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม34,10026,5803026,463,504.615194654,584,429.97436568,915.67
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5003,85025533,335.6029270.00288,005.91
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร170,000113,74759417,032,600.317556574,720,679.09682906,728.45
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง229,000144,049658142,484,057.256736215,780,417.41646687,737.68
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5003,728311,144,440.4131220.003040,564.80
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2,0002,645211,933,764.16221932,340.002011,268.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,5456,580551,589,396.94686075,398.406519,155.60
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม125246526,250.00300.00313,521.60
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ350969721,377.93430.0040.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,5001,6551412,321.4819170.00180.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร6001,80617407,636.4018160.00180.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่27,10027,7691983,523,239.95296280252,806.40287125,074.80
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน013822,030.46000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,6004,43553276,288.186252116,424.0058153,244.80
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน120199327,600.00430.0040.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา62064070.0010100.00100.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต15,50016,850183565,795.183152911,216,148.47297282,178.88
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,9002,5473272,198.004241209,563.204273,681.45
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,3003,84745180,873.65736724,393.607276,053.37
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,3006,67369388,764.5182700.00770.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง7001,1511110,655.00980.0090.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,1006,46652954,198.03625749,896.00600.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5002,7812150,587.5425193,326.40210.00
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5002,0952528,840.0037360.00360.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส550617892,897.2911775,398.4070.00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00