ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 19,069 9,729 1,358,691 374,556,826.56 17,020 9,542 1,348,938 369,940,580.04 2,049 181 9,586 4,300,146.44
1 การแปรรูปอาหาร 1,310 840 193,639 44,737,631.75 1,241 828 192,729 44,625,881.75 69 12 910 111,750.00
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,234 716 74,214 17,633,658.74 1,154 703 73,981 17,565,105.48 80 13 233 68,553.26
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,904 864 134,488 8,154,434.41 1,715 857 134,140 8,024,304.91 189 6 321 10,618.18
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 647 343 79,287 11,908,218.19 591 340 79,044 11,888,176.82 56 3 243 20,041.37
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 945 619 80,256 39,160,866.24 895 616 80,171 39,049,115.78 50 3 85 111,750.46
6 ดิจิตอล 225 128 10,853 6,728,738.95 186 119 9,901 6,711,763.95 39 9 952 16,975.00
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 216 84 13,525 56,371,593.29 194 83 13,384 56,305,102.82 22 1 141 66,490.47
8 ขนส่งและการบิน 883 467 68,281 10,942,792.66 811 461 67,981 10,895,101.63 72 6 300 47,691.03
9 การแพทย์ครบวงจร 132 84 8,217 2,299,423.94 121 81 7,361 2,299,018.47 11 3 856 405.47
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,573 5,584 695,931 176,619,468.39 10,112 5,454 690,246 172,577,008.43 1,461 125 5,545 3,845,871.20ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2563
จำนวนเงินสมทบปี 2563
รวม 4,000,0001,356,83910,125374,556,826.5617,01913,962120,828,659.545,7942,282,802.90
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ388,00086,13470125,983,501.991,3511,1673,486,719.5247211,268.00
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา86,40023,0282565,662,610.253703131,583,111.3912828,170.00
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี5,1003,27232572,335.5541410.00270.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,3001,2161855,783.3522220.00160.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,5202,72992,862,368.85970.0000.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี5,0002,56119575,041.0522210.0010.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี308,00071,22384424,871,114.311,1129858,294,891.24383274,939.20
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี52,40055,55019419,973,901.45184179211,647.74680.00
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,1701,89017187,418.5715150.00110.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,0006,228103615,867.321181081,285,867.966661,410.60
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,8003,751531,032,548.37685648,787.20180.00
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,9006,830521,934,017.6754490.00380.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี12,0007,32663564,590.55827848,787.20440.00
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา103,00032,2662322,590,782.302712501,399,305.601360.00
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,5006,30344919,211.7141350.00290.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,5002,39517946,420.2522220.00140.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,3002,28126953,787.2332300.00200.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,0009,117912,586,667.20130120242,952.86800.00
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,8001,7321575,050.00211859,875.201812,394.80
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,350444697,819.401190.0040.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร90056613170,157.8518170.00180.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,3502,06216179,907.9517160.0050.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,6004,69441850,964.04595495,356.80290.00
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,08057550.00770.0030.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ30054340.00210.0020.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,4003,02218116,492.7831280.00130.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,10057210216,992.2022210.00120.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,7005,89944593,656.8862570.00360.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,4004,15231117,841.8844290.00120.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,3508888155,468.00131348,048.0000.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,3002,62024884,281.7226222,125.20160.00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,6002,587301,309,787.1148464,435.20290.00
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,2001,82911667,110.83990.0070.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,3005,10518545,376.3922210.0090.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,1701,281917,000.0014100.0060.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย7004349116,508.6614130.0090.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,0003,51737627,294.117373180,642.00380.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,050396920,867.76141466,528.00120.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน27,30010,632701,852,683.588384165,211.20520.00
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,6007,1331061,347,636.00171161485,549.0711111,268.00
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,4002,16627343,620.80343148,787.20270.00
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง70036280.0016130.0000.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา53,00028,81316510,026,825.56222211306,777.24850.00
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,10085311117,974.9613120.0050.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,725,000556,1033,25596,758,127.336,8864,81779,270,166.571,7331,212,906.30
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี168,50070,59445622,353,603.317266384,236,632.4018651,832.80
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี110,00041,51326515,159,872.13498447941,953.32814,507.20
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1501,3152040,084.00222054,331.2090.00
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา176,50047,0373097,334,978.354894681,412,515.1018820,282.40
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี44,00016,89916810,864,176.93252198391,406.40759,014.40
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง2,000493751,837.5212120.0090.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี16,2003,66140248,209.99454477,616.00290.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม34,10016,6482564,889,082.864924483,832,108.9024481,129.60
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5002,02521332,844.3030280.00130.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร170,00066,15053012,457,381.907386544,630,577.95343279,446.40
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง229,00065,68656882,363,428.746606285,860,251.0124021,409.20
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,5002,532281,030,350.5830220.001227,043.20
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2,0001,603191,860,578.03221932,340.001611,268.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,5453,794491,155,816.40686075,398.40220.00
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม125245426,250.00300.0010.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ350529616,306.96430.0020.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,500482910,170.1718170.00100.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร60097214137,447.0018160.00170.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่27,10015,3251652,409,077.51288279252,806.4012942,818.40
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน02012,030.46000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,6002,13338187,043.455650116,424.002685,636.80
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน12075227,600.00430.0020.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา62048770.0010100.0090.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,5007,785143419,471.243132881,216,148.4715011,268.00
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,9001,6822570,350.004241209,563.201524,789.60
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,3001,9573636,592.22716724,393.60250.00
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,3004,33962239,284.6878700.00490.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง700425810,655.00980.0080.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,1003,48748586,446.51605749,896.00300.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5001,4451730,995.5422193,326.4080.00
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,5001,9162527,000.0036360.0000.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส550505880,447.027775,398.4040.00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00