ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 18,894 3,987 337,784 56,513,323.24 16,802 3,915 334,176 55,538,427.98 2,092 72 3,608 974,895.26
1 การแปรรูปอาหาร 1,290 408 50,391 8,588,036.31 1,222 400 50,077 8,557,036.31 68 8 314 31,000.00
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,218 305 19,394 3,334,155.33 1,135 301 19,341 3,334,155.33 83 4 53 0.00
3 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,891 301 21,349 1,809,616.43 1,695 298 21,256 1,809,616.43 196 3 93 0.00
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 646 188 29,944 3,915,575.10 590 184 29,617 3,893,075.10 56 4 327 22,500.00
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 938 309 25,810 8,042,423.51 886 308 25,789 8,042,423.51 52 1 21 0.00
6 ดิจิตอล 220 41 2,466 774,914.62 181 40 1,576 758,353.62 39 1 890 16,561.00
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 215 31 1,589 622,125.52 190 31 1,589 622,125.52 25 0 0 0.00
8 ขนส่งและการบิน 876 179 15,992 1,538,803.56 800 176 15,815 1,522,926.66 76 3 177 15,876.90
9 การแพทย์ครบวงจร 129 41 1,930 397,296.60 118 38 1,539 397,296.60 11 3 391 0.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 11,471 2,184 168,919 27,490,376.26 9,985 2,139 167,577 26,601,418.90 1,486 45 1,342 888,957.36ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2562
จำนวนเงินสมทบปี 2562 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2563
จำนวนเงินสมทบปี 2563
รวม 4,000,000337,7844,13419,425,428.3116,80214,093121,765,472.6830.00
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ388,00031,1854292,541,164.531,3361,1784,000,570.7200.00
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา86,4008,277133711,558.743633161,558,972.8000.00
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี5,1001,63117139,517.0041410.0000.00
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,30053090.0022220.0000.00
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,52042330.00970.0000.00
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี5,000000.0022210.0000.00
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี308,00034,4744944,053,326.371,0949998,879,145.2100.00
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี52,40023,8031280.00185180211,647.7400.00
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว2,1708377130,596.5515150.0000.00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,000000.001181091,383,442.3600.00
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี7,8001,29226147,172.53685648,787.2000.00
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์10,9002,68227202,197.1554500.0000.00
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี12,0003,27935137,666.92827848,787.2000.00
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา103,00012,985137416,798.512722491,399,305.6000.00
15สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์5,5002,55726291,911.6440350.0000.00
16สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ3,500688952,353.0022220.0000.00
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์2,30070915111,332.2432300.0000.00
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น28,000736180.00128124285,087.2600.00
19สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,80062180.00201859,875.2000.00
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,35017750.001190.0000.00
21สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร900309713,694.8619170.0000.00
22สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์1,3502530.0016160.0000.00
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,6001,1942025,623.00595695,356.8000.00
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,0802710.00770.0000.00
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ30025240.00210.0000.00
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด3,400000.0030280.0000.00
27สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ1,1003766183,812.8522220.0000.00
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์8,7001,40920326,077.6360570.0000.00
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก4,40032870.0044290.0000.00
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,35048140.00121348,048.0000.00
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,3001,19414432,439.3126222,125.2000.00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก6,6001,1271827,707.4048464,435.2000.00
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,200611777,892.629110.0000.00
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,300998930,328.3522220.0000.00
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์2,170000.0014100.0000.00
36สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย7005020.0014130.0000.00
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง9,00069912197,174.007373180,642.0000.00
38สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่1,050000.00151566,528.0000.00
39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน27,3003,76342660,972.358285165,211.2000.00
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,6002,3574570,856.00170162485,549.0700.00
41สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,400623112,088.43343248,787.2000.00
42สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง70011240.0014130.0000.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา53,0006,78290770,495.97219212306,777.2400.00
44สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,10052150.0013120.0000.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,725,00079,7049224,212,438.146,7914,83278,595,766.2720.00
46สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี168,50018,72424229,022.357116454,236,632.4000.00
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี110,00014,2451603,350.00497453941,953.3200.00
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1506191313,000.00202054,331.2000.00
49สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา176,50021,7922031,683,850.084844681,412,515.1000.00
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี44,0005,79898737,065.45253200595,425.6010.00
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง2,00011320.0012120.0000.00
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี16,20040485,620.00454577,616.0000.00
53สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม34,1001,56043129,148.014914553,971,296.5600.00
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5007591230,000.0029280.0000.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร170,00033,175310458,679.367246614,630,577.9500.00
56สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง229,00030270.006486575,860,251.0100.00
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี5,500000.0030220.0000.00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด2,00042590.00202032,340.0000.00
59สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,5455941585,968.69686075,398.4000.00
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม12511610.00300.0000.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ35013520.00430.0000.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย1,50018753,735.5217170.0000.00
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร600154571,114.0018160.0000.00
64สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่27,1001,743600.00287282252,806.4000.00
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน0000.00000.0000.00
66สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย5,6008718,720.005552116,424.0000.00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน12075227,600.00430.0000.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา6208020.0010100.0000.00
69สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต35,5002,6926391,210.003092921,270,479.6700.00
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา4,9006061619,950.004241209,563.2000.00
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่5,300571160.00646724,393.6000.00
72สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช5,3001,1441935,665.0077700.0000.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง700101210,000.00980.0000.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,1008782112,910.00585949,896.0000.00
75สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,50035781,623.7621193,326.4000.00
76สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,50042770.0036360.0000.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5509330.007775,398.4000.00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ0000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์0000.00000.0000.00
80สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ0000.00000.0000.00