ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม560465154
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา10010769
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง10010110
3สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์36025775