ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม560494
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา10000
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง10040
3สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์360454