ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม56000
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา10000
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง10000
3สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์36000